Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

zamknioczy
2985 d237
Reposted fromtfu tfu
7531 700b 500
Reposted fromflufs flufs viatfu tfu
zamknioczy
5179 53cb 500
Reposted fromkaiee kaiee viatfu tfu
zamknioczy
3733 2658 500
ale bym zeżar pieroga

takiego dobrego, z biedronki

w państwie islamskim nie mają :(
Reposted fromzelbekon zelbekon viatfu tfu
zamknioczy
zamknioczy
1143 31c6 500
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
zamknioczy
8188 4a32
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
1174 6c9e
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
2042 32cc 500
Reposted fromtfu tfu

March 21 2017

5857 5ceb 500
Reposted fromerial erial vialikearollingstone likearollingstone
4785 d34c

creepingirrelevance:

Jill Banner, Spider Baby, aka Cannibal Orgy, or The Maddest Story Ever Told, aka The Liver Eaters (filmed in 1964, released in 1967)

7562 a7b0 500

nakedcouples:

F: 19
M: 22

Reposted fromamatore amatore
zamknioczy
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianokturnal nokturnal
7548 f70e
Reposted fromamatore amatore
7548 f70e
Reposted fromamatore amatore
zamknioczy
6363 6322
Reposted fromskognymfe skognymfe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl