Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

zamknioczy
4378 a7e2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadimer dimer
zamknioczy

Dryfuje pośród wszystkich rzeczy które mogę kupić wiedząc że sam nie jestem nic warty.

— ja
zamknioczy
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadimer dimer
zamknioczy

Płaczę cicho, nie okazując słabości, wiedząc że nią hańbisz. 

— ja
zamknioczy
7891 b7d3
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafilmowy filmowy
zamknioczy

Porozmawiajmy w końcu o mnie. 

— ja
zamknioczy
3323 9bf9
Lokalny patriotyzm
Reposted fromtelewizja telewizja vianokturnal nokturnal
zamknioczy
9346 ca34 500
USB
Reposted fromvolldost volldost viacolorfulvillain colorfulvillain
0680 34eb 500

xcoffees:

brown/modern blog :) 

8423 ebcf 500
Reposted fromFuckinUser FuckinUser viaweheartit weheartit
zamknioczy
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viatutaj tutaj
zamknioczy
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viatutaj tutaj
5802 acc1 500

🥀

Reposted fromKiro Kiro viadimer dimer
zamknioczy
2842 7bf7 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viadimer dimer
4672 f880 500
Reposted fromdivi divi viadimer dimer
zamknioczy
2891 7ef4 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl