Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

8718 fdc2 500
Reposted fromthewomcats thewomcats viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
zamknioczy
zamknioczy
8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
Ja jestem mało pobożny, ale dla Ciebie mogę klęknąć na kolana.
— I tak nie czytasz mojej zupy
zamknioczy
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
zamknioczy
zamknioczy
Albo wchodzisz do mojego życia, albo z niego znikaj. Proszę, nie stój w progu...
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
7470 d2ec 500
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
Młody człowieku, proszę cię, bądź odważny, nie bój się nawet porażki, bo porażka w ogólnym rozrachunku twej działalności pracuje na plus, jeżeli mądre wnioski z niej wyciągniesz.
— Jerzy Stuhr - "Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce"
Reposted frommarysia marysia viatobecontinued tobecontinued
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
8501 9bc4
zamknioczy
2185 15d5 500
Słowniczek na nowy rok szkolny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatfu tfu
Reposted frommessedup messedup viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
3439 0922
Reposted fromrisky risky viatobecontinued tobecontinued

September 15 2017

zamknioczy
6627 c858
Reposted fromwwannie wwannie viatarczyn tarczyn
zamknioczy
Trochę mi przykro, że moje życie jest takie, jakie jest.
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia viatarczyn tarczyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl